Despre programul Erasmus +

Despre Erasmus+
Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Despre Erasmus+

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020). Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică. Mai multe informații

Erasmus + oferă oportunități de mobilitate și cooperare în

 • învățământul superior
 • educația și formarea profesională
 • educația școlară (inclusiv îngrijire și educația timpurie)
 • educația pentru adulți
 • sectorul tineretului
 • și domeniul sportului.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în ghidul programului Erasmus+.

Rezultatele programului Erasmus + sunt disponibile în rapoarte și culegeri de statistici, precum și pe platforma de proiecte Erasmus+. Aceasta include majoritatea inițiativelor finanțate prin program și o selecție de bune practici și povești de succes.

OBIECTIVUL GENERAL
Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și
sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei
active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale
aferente. Acesta este esențial și pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret în cadrul Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.

OBIECTIVE SPECIFICE

Programul are următoarele obiective specifice:

 • să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării;
 • să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului;
 • să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.
 • Incluziune și diversitate
  Programul urmărește să promoveze, în toate acțiunile sale, egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. Organizațiile și participanții cu mai puține oportunități se află în centrul acestor obiective și, în vederea atingerii acestora, programul le pune la dispoziție mecanisme și resurse. Atunci când își concep proiectele și activitățile, organizațiile ar trebui să adopte o abordare favorabilă incluziunii, făcândule accesibile unei game variate de participanți.
 • Transformarea digitală
  Pandemia de COVID19 a scos și mai mult în evidență importanța educației digitale pentru transformarea digitală de care are nevoie Europa. În special, aceasta a subliniat necesitatea tot mai mare de a valorifica potențialul tehnologiilor digitale pentru predare și învățare și de a dezvolta competențe digitale pentru toți.
 • Mediul și combaterea schimbărilor climatice
  Mediul și acțiunile climatice sunt și vor rămâne priorități esențiale ale UE. Comunicarea privind Pactul verde european5, noua strategie europeană de creștere, recunoaște rolul esențial al școlilor, al instituțiilor de formare și al universităților în colaborarea cu elevii, părinții și întreaga comunitate în scopul impulsionării schimbărilor necesare pentru realizarea cu succes a tranziției către neutralitatea climatică până în 2050.
 • Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic
  Programul Erasmus+ abordează participarea limitată a cetățenilor la procesele democratice ale Uniunii Europene și lipsa lor de cunoștințe despre aceasta și încearcă să îi ajute să depășească dificultățile legate de implicarea și de participarea activă la viața comunităților lor sau la viața politică și socială a Uniunii Europene. O mai bună înțelegere de către cetățeni a Uniunii Europene, de la o vârstă fragedă, este esențială pentru viitorul Uniunii. Pe lângă educația formală, învățarea nonformală poate îmbunătăți înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene și poate promova un sentiment de apartenență la aceasta.

Petroleum Geology

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Ability to realize and coordinate the activities in petroleum Geology and Geophysics domain; Technological expertise within ReservoirnGeology and Well Geophysics area and knowledge of current trends and opportunitieswithin these areas; Ability to combine technological expertise with  knowledge of Economics, Management, organization and project work and to examinetechnological solutions in a business and social perspective; Ability

Hydrocarbon Transportation, Storage and Distribution

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Petroleum and Gas Engineering

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

INFORMATION ON SKILLS AND CURRICULUM Ability to coordinate and supervise drilling, production and workover processes; Technological expertise within the petroleum area and knowledge of current trends and opportunities within this area; Ability to use dedicated drilling–production software; Ability to combine technological expertise with knowledge of economics, management, organization and project work and to examine technological